تماس با ما

تلفن: ۳۷۲۰۹۸۶۵ – ۰۲۵ (۲۲۷۷۳۳۶۰ – ۰۲۱)

آدرس: قم – بلوار شهید جواد دل آذر – آذر ۱۶ – پلاک ۴۰

کد پستی: ۳۷۱۵۹۳۳۶۴۷

ایمیل فروش: nashr@jahadi.ir

ایمیل روابط مردمی: info@jahadi.ir

سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۷۲۲۵۵

آدرس کانال تلگرام: https://telegram.me/jahadi_ir